ค้นหา

 ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ ที่มีต่อโครงการงานฟาร์มของวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย
รหัส : 06000213
โครงการ : ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ ที่มีต่อโครงการงานฟาร์มของวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิทยาลัยเกษตรกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอาชีวศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทรัพย์เจริญ จารุจินดา

วีระพล ทองมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th