ค้นหา

 การศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย กรุงเทพมหานคร
รหัส : 06000188
โครงการ : การศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย กรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ สปาฟา
หน่วยงานระดับกระทรวง : Seameo Rihed
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ได้ 50 ปี ในปีพ.ศ. 2539
  2. เพื่อเป็นศูนย์นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทย แก่นักท่องเทียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาคารโบราณสถานที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมโดยที่สามารถใช้ประโยชน์ให้ตอบสนองกับความต้องการในปัจจุบันได้
นักวิจัย :

พิสิฐ เจริญวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th