ค้นหา

 การผลิตโปรตีนเอจาก Staphylococcus Aureus ที่คัดเลือกสายพันธุ์จากผู้ป่วย เพื่อใช้ประโยชน์ในห้องปฏิบัติการคลินิก
รหัส : 02000656
โครงการ : การผลิตโปรตีนเอจาก Staphylococcus Aureus ที่คัดเลือกสายพันธุ์จากผู้ป่วย เพื่อใช้ประโยชน์ในห้องปฏิบัติการคลินิก
Project : Production of Proteien a from Chinically Selected Staphylococcus Aureus for Clinical Application.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาอัตราสังเคราะห์โปรตีนเอจากเชื้อ Staphylococcus Aureus ที่แยกได้จากผู้ป่วย
  2. ศึกษาสกัดแยกโปรตีนเอจากเชื้อ Staphylococcus Aureus Cown I
  3. นำโปรตีนเอที่แยกได้มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัยโรคในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต
นักวิจัย :

วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th