ค้นหา

 ทัศนคติที่มีต่อเพลงยาเสพติด ในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 06000158
โครงการ : ทัศนคติที่มีต่อเพลงยาเสพติด ในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : Attitude Toward Anti Drug Addition Song in Bangkok Metropolitan Area.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักคอมพิวเตอร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

นิวัฒิ กลิ่นงาม

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th