ค้นหา

 ความเข้าใจวิถีชีวิตและแนวคิดของชาวญี่ปุ่น จากการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยใน กรุงเทพมหานคร
รหัส : 06000156
โครงการ : ความเข้าใจวิถีชีวิตและแนวคิดของชาวญี่ปุ่น จากการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยใน กรุงเทพมหานคร
Project : A Study of the Understanding of Japanese Way of Life and Thinking Gained from Undergraduate Courses Offered in Universities.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ต้องการศึกษาเนื้อหาหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย ในกลุ่มตัวอย่างที่เปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
  2. ศึกษานิสิตนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรี ว่าได้เรียนด้านวิถีชีวิตและแนวคิดของชาวญี่ปุ่น จากการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นสักแค่ไหน
นักวิจัย :

รัตนา ศิริพานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th