ค้นหา

 ค่านิยมในการพัฒนาตนเองและสังคมของเยาวชนไทย
รหัส : 06000114
โครงการ : ค่านิยมในการพัฒนาตนเองและสังคมของเยาวชนไทย
Project : Value for Self and Social Development of Thai Youth.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2529
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลสวนปรุง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสุขภาพจิต
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาค่านิยมของเยาวชนที่มีต่อตนเองและอนาคต ของตนเอง
  2. เพื่อทราบค่านิยมของเยาวชนที่มีต่อสังคมโดยเฉพาะในด้านสาธารณสำนึกเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง ประเพณีศาสนา ฯลฯ
  3. เพื่อทราบลักษณะปัญหาและอุปสรรคของเยาวชน
  4. เพื่อเน้นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน ต่อไป
นักวิจัย :

จินตนา สงค์ประเสริฐ

สุนันทา สุวรรโณดม

พงศกร สุจริตกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th