ค้นหา

 การสำรวจปัญหาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
รหัส : 02000648
โครงการ : การสำรวจปัญหาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจ ที่เป็นสาเหตุส่งเสริมให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น
  2. เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ กับการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร และลำไส้ส่วนต้น
นักวิจัย :

วริยา วชิราวัธน์

กนกนุช ชื่นเลิศสกุล

ทัศนีย์ วรภัทรากุล

นฤมล ปทุมารักษ์

เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์

เรณา พงษ์เรืองพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th