ค้นหา

 แนวคิดทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ผลที่มี ต่อการพัฒนาประเทศ
รหัส : 06000073
โครงการ : แนวคิดทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ผลที่มี ต่อการพัฒนาประเทศ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 5,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2529
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแนวคิดทางการเมืองจองจิมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในเชิงประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา (Intellectual History)
  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแนวความคิดที่มีผลต่อบทบาท และบุคลิกภาพของผุ้นำทางการเมือง
  3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลของแนวความคิดที่มีต่อการ กำหนดนโยบาย และแผนพัฒนาในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)
นักวิจัย :

นันทนา กปิลกาญจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th