ค้นหา

 ผลของระยะเวลาในการบ่มเชื้อ PH อุณหภูมิและการเติมอากาศ ต่อการผลิตเอนไซม์ Proteinase ของ Pseudomonas Aeruginqsa ที่แยกได้จากนมสดพาสเจอร์ไรส์
รหัส : 02000646
โครงการ : ผลของระยะเวลาในการบ่มเชื้อ PH อุณหภูมิและการเติมอากาศ ต่อการผลิตเอนไซม์ Proteinase ของ Pseudomonas Aeruginqsa ที่แยกได้จากนมสดพาสเจอร์ไรส์
Project : Effects of Incubation Period, pH, Temperature and Acration on Proteinase Producton by Pseudomonas Acruginosa Isolated form Pasteurized Milk.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 82,100 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตเอนไซม์ Proteinase กับ น้ำหนักแห้งของ P. aeruginosa ที่แยกได้จากนมสดพาสเจอร์ไรซ์
  2. เพื่อศึกษาถึงผลของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาในการบ่มเชื้ออุณหภูมิ ต่อการผลิตเอนไซม์ Proteinase ที่แยกได้จากนมสดพาสเจอร์ไรซ์
นักวิจัย :

นันทนา อรุณฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th