ค้นหา

 เปรียบเทียบค่าการหดตัวของพลาสติก (Shrinkage) ที่กำหนดจากผู้ผลิตกับการฉีดชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method
รหัส : 05530324
โครงการ : เปรียบเทียบค่าการหดตัวของพลาสติก (Shrinkage) ที่กำหนดจากผู้ผลิตกับการฉีดชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method
Project : Comparison Shrinkage Plastic with Specimen Shrinkage ASTM D955 Standard Test Method.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 150,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตพระนครเหนือ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอบเขตการวิจัย : 1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นทดสอบทางด้านขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน 2.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ โปรแกรมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก Unigraphics 3.รู้วิธีการหาค่าการหดตัวของพลาสติกที่เป็นจริง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างการหดตัวของพลาสติก (Shrinkage) ที่กำหนดจากผู้ผลิต กับการฉีดชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method
  2. เพื่อหาค่าการหดตัวของพลาสติก (Shrinkage) ในงานที่แตกต่างกัน
  3. เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก
นักวิจัย :

ประสงค์ ก้านแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th