ค้นหา

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ทางสายตาและสติปัญญา : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 02000633
โครงการ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ทางสายตาและสติปัญญา : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Project : Study on the Relationship of Visual Perception and Intelligence : Case Study in Muang District, Chiang Mai.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการรับรู้ทางสายตาในเด็กนักเรียน อายุ 6-9 ปี เพื่อสำรวจ การรับรู้ทางสายตาของเด็ก
  2. ศึกษาสติปัญญาในเด็กนักเรียน อายุ 6-9 ปี เพื่อสำรวจระดับสติปัญญาในเด็ก
  3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ทางสายตาและสติปัญญา
  4. ศึกษาการทำนายสติปัญญาอย่างคร่าว ๆ โดยมีตัวทำนายคือการรับรู้ทางสายตา
นักวิจัย :

นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

เมธิศา พงศ์ศักดิ์ศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th