ค้นหา

 การใช้เมตะฮิวริสติกในการจัดการตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกร เพื่อให้ค่าความหวานมีค่าสูงสุด
รหัส : 05191109
โครงการ : การใช้เมตะฮิวริสติกในการจัดการตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกร เพื่อให้ค่าความหวานมีค่าสูงสุด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยจากแปลงเพาะปลูกที่เหมาะสมในแต่ละโควต
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อย สำหรับช่วยการตัดสินใจการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ค่าความหวานของอ้อยในแต่ละโควตามีค่าใกล้เคียงกัน และมีค่าสูงสุด สำหรับนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีขนาดเล็ก ที่จำนวนแปลงอ้อย และจำนวนเกษตรกรมีน้อย
  2. เพื่อพัฒนาอัลกรอริทึมการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อย ที่เป็นรูปแบบปัญหาเช่นเดียวกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในข้อ 1 โดยใช้เมตะฮิวริสติก สำหรับนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่จำนวนแปลงอ้อย จำนวนเกษตรกร และจำนวนรถบรรทุกมีจำนวนมาก
นักวิจัย :

กาญจนา เศรษฐนันท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th