ค้นหา

 การคำนวณค่าภาระการทำความเย็น โดยใช้วิธีอนุกรมเวลาของการแผ่รังสี กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 05191074
โครงการ : การคำนวณค่าภาระการทำความเย็น โดยใช้วิธีอนุกรมเวลาของการแผ่รังสี กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอบเขตการวิจัย : 1. ทำการคำนวณค่าภาระการทำความเย็น วิธีอนุกรมเวลาของการแผ่รังสี 2. ทำการเปรียบเทียบผลการคำนวณ กับวิธีการคำนวณแบบ CLTD และวิธีสมดุลความร้อน 3. นำข้อมูลจริงมาประยุกต์ 4. ทำการประมวลผล จะคำนวณทุกเดือนตลอด 24 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการคำนวณค่าภาระการทำความเย็น โดยใช้วิธีอนุกรมเวลาของการแผ่รังสี
  2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการคำนวณโดยวิธี CLTD, วิธีสมดุลความร้อนและวิธีอนุกรมเวลาของการแผ่รังสี
  3. เพื่อนำข้อมูลจริงของประเทศไทย มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณ ทำให้การคำนวณมีความใกล้เคียงความจริงมากขึ้น
นักวิจัย :

เทพฤทธิ์ ทองชุบ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th