ค้นหา

 การศึกษาแอนนติบอดีต่อเกล็ดเลือดในสตรีตั้งครรภ์
รหัส : 02000623
โครงการ : การศึกษาแอนนติบอดีต่อเกล็ดเลือดในสตรีตั้งครรภ์
Project : Platelet Alloantibodies in Pregnant Women.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ

จินตนา พัวไพโรจน์

สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์

อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th