ค้นหา

 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงด้วยวิธี ไมโครเพลท
รหัส : 02000619
โครงการ : การตรวจหาแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงด้วยวิธี ไมโครเพลท
Project : Microplate Technique for Red Cell Antibodies Detection.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์

จินตนา พัวไพโรจน์

ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ

สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th