ค้นหา

 การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ
รหัส : 05190987
โครงการ : การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ
Project : Extraction of Pectin from Dried Pummelo Peel Using Steam Treatment.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : ทำการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอแห้ง เปรียบเทียบปริมาณเพคตินที่สกัดได้ระหว่างวิธีการสกัดด้วยเครื่องสกัดไอน้ำกับวิธีการสกัดด้วยอ่างน้ำร้อน กำหนดความดันไอน้ำ ระยะเวลา และความเป็นกรดด่างในการสกัดที่เหมาะสม ตรวจสอบชนิดของตะกอนที่สกัดได้โดยใช้วิธีทางเคมี
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอ โดยใช้ไอน้ำในการสกัด
  2. ศึกษาสมบัติของตะกอนและสารเพคตินที่สกัดได้
  3. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของเพคติน ที่สกัดได้กับเพคตินทางการค้า
นักวิจัย :

วัชระ เวียงแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th