ค้นหา

 เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ขนาดย่อมและขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันตก
รหัส : 05190922
โครงการ : เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ขนาดย่อมและขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันตก
Project : The Foundry Industry Problems a Study on the Basic Problems of the Small and Medium Enterpeises in Bangkok and Western Part Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 319,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์นนทบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้ มุ่งที่จะศึกษาปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ของสถานประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันตก 9 จังหวัด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ตามทรรศนะของผู้ดำเนินงาน ในสถานประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทที่ 59 และ 60 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูลสำนักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กุมภาพันธ์ 2549)
  2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ระหว่างสถานประกอบการขนาดย่อมกับขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันตก
นักวิจัย :

เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์

ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี

อนุชา ขวัญสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th