ค้นหา

 การสำรวจเร่งด่วนในงานสุขภาพดีถ้วนหน้า เขต 6
รหัส : 02000605
โครงการ : การสำรวจเร่งด่วนในงานสุขภาพดีถ้วนหน้า เขต 6
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วนิดา วิระกุล

สมสนิท แวงวรรณ

สุภาวดี คูหาทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th