ค้นหา

 เกณฑ์สำหรับวิเคราะห์การระบายน้ำใต้ผิวดิน เพื่อการป้องกันความเสียหายของคลองชลประทานที่ดาดด้วยคอนกรีต กรณีศึกษาโครงการชลประทานลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัส : 05190841
โครงการ : เกณฑ์สำหรับวิเคราะห์การระบายน้ำใต้ผิวดิน เพื่อการป้องกันความเสียหายของคลองชลประทานที่ดาดด้วยคอนกรีต กรณีศึกษาโครงการชลประทานลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
Project : Subsurface Drainage Criteria for Lined Canals Protection of Lam-Pao Irrigation Project, Kalasin.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ทำการศึกษาเกณฑ์การออกแบบแนวคลองส่งน้ำที่เหมาะสมโดยพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสม ในการก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ :
  1. รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดกับคลองชลประทานที่ดาดคอนกรีต
  2. ศึกษาวิธีการคัดแยกความเสียหายของคลองดาดคอนกรีต
  3. วิเคราะห์ตำแหน่งที่เหมาะสมในการป้องกันน้ำใต้ผิวดิน
นักวิจัย :

ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th