ค้นหา

 การสร้างและการประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในคน
รหัส : 02000602
โครงการ : การสร้างและการประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในคน
Project : Human DNA Fingerprinting and Its Applications.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอในคนให้ง่ายรวดเร็ว และใช้ปริมาณดีเอ็นเอเพียงเล็กน้อยใน การตรวจสอบ
  2. เพื่อนำวิธีการที่พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ
นักวิจัย :

วิชัย บุญแสง

สกล พันธุ์ยิ้ม

อัญชลี ทัศนาขจร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th