ค้นหา

 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม เรื่องโรคติดต่อที่นำโดยยุง (ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และไข้เลือดออก ในนักเรียนระดับ ประถมศึกษา
รหัส : 02000600
โครงการ : ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม เรื่องโรคติดต่อที่นำโดยยุง (ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และไข้เลือดออก ในนักเรียนระดับ ประถมศึกษา
Project : Effectiveness of Participatory Health Education Program on Vector - Borne Diseases Control.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ของนักเรียนในเรื่องโอกาสเสี่ยง ความรุนแรงของโรคติดต่อ
  2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยยุงของนักเรียน
  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษา ฯ
นักวิจัย :

บุษบง เจาฑานนท์

คณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์

ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th