ค้นหา

 เครื่องย่อยขวดพลาสติก
รหัส : 05190815
โครงการ : เครื่องย่อยขวดพลาสติก
Project : Digesting Plastic Bottle Maehine.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตวังไกลกังวล
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการวิจัยและพัฒนาเครื่องย่อยขวดพลาสติกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้งสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกต่อไป
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องย่อยขวดพลาสติก
  2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องย่อยขวดพลาสติก
  3. เพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ในการย่อยเศษพลาสติก
นักวิจัย :

รัฐศักดิ์ พรหมมาศ

เจษฎาพร สถานทรัพย์

อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th