ค้นหา

 ประสิทธิผลของการให้แรงสนับสนุนทางสัมคมจากสามีต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา : กรณีศึกษาเมื่อบุตรมี อายุ 6 สัปดาห์ และเมื่อบุตรมีอายุ 1 ปี
รหัส : 02000596
โครงการ : ประสิทธิผลของการให้แรงสนับสนุนทางสัมคมจากสามีต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา : กรณีศึกษาเมื่อบุตรมี อายุ 6 สัปดาห์ และเมื่อบุตรมีอายุ 1 ปี
Project : The Effectiveness of Social Support from Husband on Breastfeeding : The Study of the Age of the Babies for 6 Week and 1 Year.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการทดลองและหลังการทดลองของมารดาในเรื่องความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร
  2. เพื่อศึกษาข้อมูลของมารดาในด้านความรู้ ทัศนคติการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมกับการเลี้ยงลูกด้วยนม
นักวิจัย :

เกษร ลักษิตานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th