ค้นหา

 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
รหัส : 05190775
โครงการ : การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
Project : Study of MoO3 Gas Sensor Fabrication by Sputtering Process.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 157,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษากระบวนการเคลือบฟิล์มบาง จากเครื่องสปัตเตอร์ริงของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีฟิล์มบาง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชาญณรงค์ สายแก้ว

สุจินต์ บุรีรัตน์

อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th