ค้นหา

 ความต้องการและปัญหาในการรับบริการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 ราชบุรี
รหัส : 02000594
โครงการ : ความต้องการและปัญหาในการรับบริการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 ราชบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคเอดส์
  2. เพื่อศึกษาปัญหาในการรับบริการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคเอดส์
นักวิจัย :

จินดา สุโกมล

พรรณี กอแก้ววิเชียร

ระวิวรรณ เครือฟ้า

สุวรรณี นาคะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th