ค้นหา

 การประเมินผลงานอนามัยครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2538
รหัส : 02000593
โครงการ : การประเมินผลงานอนามัยครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2538
Project : Evaluation of Family Health Project Implementation in Kamphangphet.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 8 นครสวรรค์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบผลการดำเนินงานอนามัยครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ตามแผนงานส่งเสริมสุขภาพ
  2. เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
นักวิจัย :

ศิริกุล เกตุพงศ์

รำไพ เกียรติอดิศร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th