ค้นหา

 ภาวะอ๊อกซิเดทีฟสเตรส และการทำลายเนื้อเยื่อในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
รหัส : 02000587
โครงการ : ภาวะอ๊อกซิเดทีฟสเตรส และการทำลายเนื้อเยื่อในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
Project : Oxidative Stress and Tissue Damage in Thalassemia.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เป็นการศึกษาเพื่อใช้ Enzyme markers บางชนิดว่าเหมาะสมหรือไม่ในการเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการดำเนิน ของโรคหรือความรุนแรงของโรค
  2. อธิบายว่าเนื้อเยื่อใดถูกทำลายบ้างในผู้ป่วยธาลัสซีเมียซึ่งเป็นการใช้ความรู้ทางชีวเคมีและอายุรศาสตร์
นักวิจัย :

สมพงษ์ องอาจยุทธ

ทวีสุข กรรณล้วน

สุทัศน์ ฟู่เจริญ




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th