ค้นหา

 การพัฒนาองค์กรชาวบ้าน เพื่อจัดระบบการป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชนอีสาน
รหัส : 02000582
โครงการ : การพัฒนาองค์กรชาวบ้าน เพื่อจัดระบบการป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชนอีสาน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองระบาดวิทยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุจินดา สุขกำเนิด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th