ค้นหา

 ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพจิตใจและสังคมของผู้ติดเชื้อ HIV+ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตภาคเหนือตอนบน
รหัส : 02000577
โครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพจิตใจและสังคมของผู้ติดเชื้อ HIV+ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตภาคเหนือตอนบน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลสวนปรุง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสุขภาพจิต
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบสภาพสังคมและจิตใจของผู้ติดเชื้อ HIV+ และผู้ป่วยเอดส์
  2. เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อสภาพสังคมและจิตใจทั้งด้านบวกและลบของผู้ติดเชื้อ
  3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้ติดเชื้อ HIV+ และผู้ป่วยเอดส์
นักวิจัย :

สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th