ค้นหา

 การคัดเลือกสายพันธุ์ยุงก้นปล่อง Anophetes minimus ที่สามารถผสมพันธุ์กันเองได้ในกรงเลี้ยงขนาดมาตราฐาน
รหัส : 02000575
โครงการ : การคัดเลือกสายพันธุ์ยุงก้นปล่อง Anophetes minimus ที่สามารถผสมพันธุ์กันเองได้ในกรงเลี้ยงขนาดมาตราฐาน
Project : Genetic Selection of Anopheles Minimus Free-mating in a Standard Rearing Cage.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ต้องการคัดเลือกสายพันธุ์ยุง An minimus ที่ สามารถผสมพันธุ์กันได้ดีในกรงเลี้ยงมาตรฐานขนาด 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  2. ศึกษาคุณสมบัติการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
นักวิจัย :

ปรัชญา สมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th