ค้นหา

 สภาวะทันตสุขภาพและการมีฟันสีกร่อนของผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตกรดกำมะถัน จังหวัดสมุทรสาคร
รหัส : 02000573
โครงการ : สภาวะทันตสุขภาพและการมีฟันสีกร่อนของผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตกรดกำมะถัน จังหวัดสมุทรสาคร
Project : Dental Status and Erosion of Sulfuric Acid Producing Factory Workers in Samut Sakorm.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักทันตสาธารณสุข
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจสภาวะของทันตสุขภาพของผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตกรดกำมะถัน
  2. เพื่อหาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับสภาวะทันตสุขภาพ
นักวิจัย :

สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา

ปิยะดา ประเสริฐสม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th