ค้นหา

 การเลือกขนาดของโรงกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชนชนบท (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชน ด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
รหัส : 05190510
โครงการ : การเลือกขนาดของโรงกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชนชนบท (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชน ด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
Project : Sizing of Solar Ethanol Distillation Plant for Rural Community Scale.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาดำเนินในชุมชนตัวอย่างในเขตภาคเหนือ 1 แห่ง และเก็บรังสีอาทิตย์จะเป็นตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ ใช้ในการอุ่นน้ำส่าก่อนป้อนเข้าสู่กระบวนการกลั่น
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่มีอยู่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของกระบวนการผลิตเอทานอล เพื่อจัดทำ Energy Balance วัตถุดิบ (Mass Balance) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Divect Emission) และของเสีย (Waste Processing) ที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอนในวัฏจักรชีวิต เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลอ้างอิง เพื่อใช้เทียบกับข้อมูลที่จะได้จากชุมชนตัวอย่าง
  2. ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลปัจจัยที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการผลิตเอทานอล ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต เพื่อประเมินค่าผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตแบบครบวงจร รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย :

ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ณัฐนี วรยศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th