ค้นหา

 ศึกษาวิธีการเตรียม Blood Agar ขึ้นใช้เองโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ
รหัส : 02000568
โครงการ : ศึกษาวิธีการเตรียม Blood Agar ขึ้นใช้เองโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ
Project : A Study of the Preparation of Blood Agar by Domestic Raw Material.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาวิธีการเตรียมสารอาหารที่เป็นแหล่งไนโตรเจนและเกลือแร่ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ Blood Agar
  2. ทดสอบคุณสมบัติในการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ เทียบกับ Blood Agar (BA) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ
นักวิจัย :

พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์

เสกสิทธิ์ สังคีรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th