ค้นหา

 โครงการการจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
รหัส : 05190509
โครงการ : โครงการการจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
Project : The Ethanol Production in a Community Level with an Energy and Environment Impact Evaluation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 8,500,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบติดตั้งโรงงานต้นแบบระบบกลั่นเอทานอล โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในชุมชนที่เลือก โดยใช้เทคโนโลยีจากโครงการวิจัยโครงการนำร่องลดต้นทุนการผลิตเอทานอล โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
  2. ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ปัญหา และผลกระทบของระบบการจัดการบริหารระดับชุมชน ในกระบวนการผลิตเอทานอลด้วยระบบการหมักและการกลั่นดังกล่าวก่อนส่งเข้าโรงงานในชุมชน 2 แห่ง
นักวิจัย :

อภิชิต เทอดโยธิน

กล้าณรงค์ ศรีรอต

จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์

สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th