ค้นหา

 การศึกษาการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในสถานีอนามัยด้วย เตาแบบใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง
รหัส : 02000567
โครงการ : การศึกษาการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในสถานีอนามัยด้วย เตาแบบใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง
Project : The Study of Infectious Refuse Disposal by Using L.P.G. Incinerator in Health Center.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 9 พิษณุโลก
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในสถานีอนามัยโดยเฉพาะปริมาณและคุณลักษณะการบริหารจัดการ ตลอดจนความรู้ และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อมูลฝอยติดเชื้อ
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบเตาเผามูลฝอยโดยเฉพาะอัตราการเผามูลฝอยอัตราการใช้เชื้อเพลิงและอุณหภูมิในการเผาไหม้
นักวิจัย :

เชษฐพันธุ์ กาฬแก้ว

เดชา งามนิกุลชลิน

วัยวุฒิ ผลทวี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th