ค้นหา

 การตายจากอุบัติเหตุบนถนนในจังหวัดสงขลา
รหัส : 02000565
โครงการ : การตายจากอุบัติเหตุบนถนนในจังหวัดสงขลา
Project : Road Traffic Accident Death in Songkhla.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อค้นหาสาเหตุและลักษณะระบาดวิทยาการตายจากอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสงขลา
  2. เพื่อนำผลการศึกษานี้ไปใช้ในการหามาตรการป้องกันเพื่อลดปัญหาทางสาธารณสุข
นักวิจัย :

เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th