ค้นหา

 การออกแบบระบบประเมินภาพรวมในการจัดการจราจรบริเวณที่มีกิจกรรมบำรุงรักษาทาง
รหัส : 05190475
โครงการ : การออกแบบระบบประเมินภาพรวมในการจัดการจราจรบริเวณที่มีกิจกรรมบำรุงรักษาทาง
Project : The Development of System Evaluation for Work Zone Traffic Management.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอบเขตการวิจัย : ออกแบบระบบเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบกราฟฟิก (Graphic User Interface) โดยใช้ข้อมูลในการออกแบบภายในเขตเทศบาล นครราชสีมา และใกล้เคียงเป็นต้นแบบ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบของบริเวณที่มีการบำรุงรักษาทาง
  2. เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษา และพัฒนามาตรการทางเลือกที่จะนำมาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดรูปแบบที่จะนำไปใช้เป็นมาตรฐานในหน่วยงานต่าง ๆ
  3. พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งาน และฐานข้อมูลบัญชีรายการสายทาง
  4. พัฒนาการจัดทำรายการวางแผนจราจร โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  5. พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลจากการจัดการบริเวณ บริเวณที่มีการบำรุงรักษาทาง สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติผู้รับเหมางาน
นักวิจัย :

สมประสงค์ สัตยมัลลี

ไกรสีห์ ทิพยวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th