ค้นหา

 การวิเคราะห์คะแนนความรู้จริงของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 01000213
โครงการ : การวิเคราะห์คะแนนความรู้จริงของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : Statistical Analysis of Real Knowledge Score of Entrarace Eseamination Paper of Student who Study in Chiang Mai University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุรินทร์ ขนาบศักดิ์

ลำปาง แสนจันทร์

วิยะดา ตันวัฒนากูล

สนั่น สุภาสัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th