ค้นหา

 การศึกษาการแตกหักของขากรรไกรล่างในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
รหัส : 02000555
โครงการ : การศึกษาการแตกหักของขากรรไกรล่างในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
Project : A 1 - Year Study of Mandibular Fractures at Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 9,706 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาร้อยละของชนิดตำแหน่งและสาเหตุของการแตกหักของกระดูกขากรรไกรล่าง
  2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับการแตกหักของขากรรไกรล่าง
  3. ศึกษาการแตกหักของขากรรไกรล่างที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุของการขับขี่จักรยานยนต์ว่ามีลักษณะจำเพาะอย่างไร
นักวิจัย :

ปิยะ ปิยะชน

การุณ เวโรจน์

ธำรง อนันตศานต์

พิศาล สัมปทานุกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th