ค้นหา

 ประสิทธิภาพของการใช้มุ้งชุบสารแลมดาไซฮาโลทริน เปรียบเทียบกับการพ่นดีดีที ในการควบคุมไข้มาลาเรีย
รหัส : 02000553
โครงการ : ประสิทธิภาพของการใช้มุ้งชุบสารแลมดาไซฮาโลทริน เปรียบเทียบกับการพ่นดีดีที ในการควบคุมไข้มาลาเรีย
Project : Efficiency of Lambdacyhalothrin-Treated Mosquito Nets Compared with DDT-Spraying for Malaria Control.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มาลินี ประสิทธิสุข

คณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์

ชูศักดิ์ ประสิทธิสุข

บุญเสริม อ่วมอ่อง

ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์

ปิยะรัตน์ บุตราภรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th