ค้นหา

 การประเมินความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของระบบโครงสร้างอาคาร ซึ่งประกอบด้วยเสาและพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ที่ออกแบบเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเป็นหลัก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รหัส : 05190342
โครงการ : การประเมินความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของระบบโครงสร้างอาคาร ซึ่งประกอบด้วยเสาและพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ที่ออกแบบเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเป็นหลัก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ขอบเขตการวิจัย : งานวิจัยมุ่งเน้นที่การประเมินพฤติกรรมตอบสนองต่อแผ่นดินไหว และความสามารถต้านทานแผ่นดินไหวของบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างเสากับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คานซึ่งเป็นบริเวณวิกฤตในจุดเชื่อมต่อที่มีรายละเอียดการเสริมเหล็กซึ่งเป็นแบบอย่างที่คล้ายคลึงกับอาคาร ฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาพฤติกรรมตอบสนองต่อแผ่นดินไหว และกลไกการวิบัติของบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างเสากับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ชนิดที่นิยมใช้ในประเทศไทย
  2. หาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์โครงสร้าง (Analytical Model) ที่เหมาะสมสำหรับโครงสร้างบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างเสากับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแผ่นดินไหว
  3. ศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่สำคัญ ต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงทางด้านข้างของบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างเสากับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน
นักวิจัย :

เป็นหนึ่ง วานิชชัย

อรรณพ ประวัติวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th