ค้นหา

 การศึกษาความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
รหัส : 05190332
โครงการ : การศึกษาความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
Project : A Study of Safety at U-Turn in Bangkok and Surrounding Area.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 179,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอบเขตการวิจัย : งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาเพื่อหา U-Turn อันตรายในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดข้างเคียง (สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครปฐม และสมุทรสาคร)
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วัฒนวงศ์ รัตนวราห
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th