ค้นหา

 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการใช้ถุงยางอนามัยของชายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ. ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 8
รหัส : 02000550
โครงการ : องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการใช้ถุงยางอนามัยของชายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ. ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 8
Project : Factor Affecting Rate of Using Condoms of Men Who Came to Inspect or Treat at Center of Veneral Disease and AIDS Region 8, Nakhon Sawan Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 8 จ.นครสวรรค์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สำราญ สิริภคมงคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th