ค้นหา

 การพัฒนาชุดข้อมูลคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำบัญชีรายการสายทาง
รหัส : 05190308
โครงการ : การพัฒนาชุดข้อมูลคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำบัญชีรายการสายทาง
Project : The Development of Computer-base Roadway Inventory System.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 300,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอบเขตการวิจัย : ออกแบบระบบเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบกราฟฟิค (Graphic User Interface) โดยใช้ข้อมูลในการออกแบบภายในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา
วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานและฐานข้อมูลบัญชีรายการสายทาง
  2. พัฒนาการจัดทำรายการวางแผนจราจรโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นักวิจัย :

สมประสงค์ สัตยมัลลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th