ค้นหา

 พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์และผลกระทบต่อภาวะทางจิตใจอารมณ์ สังคม ของชาย-หญิงบริการที่ติดเชื้อเอดส์ ในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
รหัส : 02000545
โครงการ : พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์และผลกระทบต่อภาวะทางจิตใจอารมณ์ สังคม ของชาย-หญิงบริการที่ติดเชื้อเอดส์ ในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ เขต 3 จ.ชลบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่ออธิบายถึงผลกระทบทางจิตใจอารมณ์และสภาพทางสังคม ความเป็นอยู่ของชายและหญิงบริการที่ติด เชื้อเอดส์
  2. เพื่อวิเคราะห์ อธิบายถึงพฤติกรรมในการให้บริการทางเพศทั้งก่อนและหลังการทราบว่าได้รับเชื้อเอดส์
  3. เพื่อต้องการทราบว่าผู้ติดเชื้อเอดส์มีความต้องการที่จะให้เจ้าหน้าที่หน้าที่สาธารณสุขได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร
นักวิจัย :

สมชัย จิรโรจน์วัฒน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th