ค้นหา

 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบระบบบำบัดไอระเหยเบนซีนและโทลูอีน โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเศษไม้จากสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
รหัส : 05190276
โครงการ : การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบระบบบำบัดไอระเหยเบนซีนและโทลูอีน โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเศษไม้จากสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอบเขตการวิจัย : ไอระเหยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เบนซีนและโทลูอีน ตัวอย่างเศษไม้จะเก็บตัวอย่างจากสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ในเขตบางซื่อ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, ออป.)
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดไอระเหยเบนซีนและโทลูอีน
  2. เพื่อศึกษาช่วงความเหมาะสมของการดูดซับที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเศษไม้เหลือใช้
  3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดไอระเหยเบนซีนและโทลูอีนที่พัฒนาขึ้น
นักวิจัย :

สุรชาติ สินวรณ์

พรธิดา เทพประสิทธิ์

พรรณทิพา กิจภักดีกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th