ค้นหา

 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
รหัส : 05190273
โครงการ : การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : พัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันที่สามารถลดการใช้พลังงานลง 30-40% อันเป็นการช่วยให้กลุ่มสหกรณ์สวนยางลดต้นทุนการผลิตลง โดยการศึกษาระบบการให้ความร้อนที่เหมาะสมสำหรับการรมควันยางแผ่นขนาดเล็ก สร้างต้นแบบระบบรมควันยางแผ่นและทดสอบสมรรถนะ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานที่จะทำให้สามารถลดการใช้เชื้อเพลิง ในกระบวนการรมควันยางแผ่นในระดับสหกรณ์ลง
  2. เพื่อนำผลการวิจัยพัฒนาไปเผยแพร่แก่กลุ่มสหกรณ์สวนยาง และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป
นักวิจัย :

กำพล ประทีปชัยกูร

พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ไพโรจน์ คีรีรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th