ค้นหา

 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
รหัส : 05190259
โครงการ : การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
Project : A Study of Cooling and Heating Using Energy Collector.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 317,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษา ออกแบบ สร้างและทดสอบแผงเก็บสะสมพลังงานที่สามารถทำได้ทั้งความเย็นและความร้อน ซึ่งมีถังสำหรับเก็บน้ำเย็นและน้ำร้อน ประมาณ 50-100 ลิตร โดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
  2. ออกแบบสร้าง และทดสอบสมรรถนะแผงเก็บสะสมพลังงาน
นักวิจัย :

อำไพศักดิ์ ทีบุญมา

นิรันดร์ หันไชยุงวา

พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล

อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th