ค้นหา

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
รหัส : 02000543
โครงการ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความเครียดของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
นักวิจัย :

นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

วรณี ดำรงรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th