ค้นหา

 การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 05190219
โครงการ : การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 322,400 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยในครั้งนี้กำหนดขอบเขตการศึกษาภายในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ที่เดินทางผ่านเส้นทาง 2 สาย คือ ผ่านถนนศรีอยุธยาจากทางแยกศรีอยุธยาถึงทางแยกพญาไท และผ่านถนนเพชรบุรีจากทางแยกอุรุพงษ์ถึงทางแยกราชเทวี
วัตถุประสงค์ :
  1. ตรวจสอบและประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ขับขี่ต่อระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
  2. ศึกษาผลกระทบของข้อมูลที่แสดงบนป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อการตัดสินใจในการเดินทาง และการเลือกเส้นทางของผู้ขับขี่
  3. วิเคราะห์หาข้อมูลข่าวสารจราจรที่เหมาะสมต่อการนำเสนอบนป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย :

เกษม ชูจารุกุล

สรวิศ นฤปิติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th